โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

การให้บริการคลินิกพิเศษ

กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


จันทร์.   13.00-16.00 Menopause clinic (อ.วิศิษฐ์)(อ.พิรชา)
จันทร์.   13.00-16.00 Infertile clinic (อ.ปรานี)

อังคาร.   13.00-16.00 High risk pregnancy clinic (อ.พงษ์สันต์)
อังคาร.   13.00-16.00 Infertile clinic (อ.ฐิติมา)
อังคาร.   13.00-16.00 Onco clinic (อ.เมธาสินี)

พุธ.   13.00-16.00 Colposcope (อ.ทวีชัย)
พุธ.   13.00-16.00 High risk pregnancy clinic (อ.ปิยวดี)

พฤหัส.   09.00-12.00 Onco clinic (อ.เมธาสินี)
พฤหัส.   10.00-12.00 High risk pregnancy clinic (อ.พงษ์สันต์)
พฤหัส.   13.00-16.00 High risk pregnancy clinic (อ.ปิยวดี)

ศุกร์.   10.00-12.00 High risk pregnancy clinic (อ.ปิยวดี)
ศุกร์.   13.00-16.00 Colposcope (อ.ผ่องใส)
ศุกร์.   13.00-16.00 Infertile clinic (อ.วิศิษฐ์)

ตารางการทำงานในแต่ละสาย

   จันทร์   
   OPD GYN   
   FP   
   OR   
   LR   
   ANC   

   อังคาร   
   ANC   
   OPD GYN   
   FP   
   OR   
   LR   

   พุธ   
   LR   
   ANC   
   OPD GYN   
   FP   
   OR   

   พฤหัส   
   OR   
   LR   
   ANC   
   OPD GYN   
   FP   

   ศุกร์   
   FP   
   OR   
   LR   
   ANC   
   OPD GYN   

หมายเหตุ
OPD GYN = การออกตรวจที่ห้องตรวจนรีเวช (ตึก 50 พรรษา ชั้น3)
ANC(Antenatal care) = การออกตรวจที่ห้องฝากครรภ์ (ตึก 50 พรรษา ชั้น3)
LR(Labor room) = การดูแลสตรีที่มาคลอดในห้องคลอด(ตึก2ชั้น1)รวมถึงดูแลผุ้ป่วยฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม
OR(Operating room) = การทำหมันสตรี และผ่าตันรีเวช(ตึกพยาธิชั้น4)
FP(Family planning) =การดูแลสตรีหลังคลอดที่ห้องวางแผนครอบครัว(ตึก50 พรรษา ชั้น3)

อาจารย์แพทย์

กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แพทย์ประจำบ้าน

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

program

พญ.ปัณณธร มันตาวิจักษณ์

ชื่อเล่น : มิว

รุ่นที่ 11 (พ.ศ.2562-2566)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : -

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปรานี ศาสตราธรรม

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.อรุโณทัย หนูทอง

ชื่อเล่น : หญิง

รุ่นที่ 11 (พ.ศ.2563-2566)

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : -

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.มัลลิกา ตั้งจิตเสถียรกุล

ชื่อเล่น : บาส

รุ่นที่ 11 (พ.ศ.2562-2566)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : -

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

นพ.สิรภพ พันธ์ทองลาภ

ชื่อเล่น : บาส

รุ่นที่ 10 (พ.ศ.2562-2565)

ต้นสังกัด : อิสระ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : Association between systemic dexamethasone and maternal and neonatal outcome in late preterm labor in a tertiary hospital in Thailand: A retrospective cohort study.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

นพ.วาสุเทพ แซ่เตีย

ชื่อเล่น : เอ็ม

รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2561-2564)

ต้นสังกัด : รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : Efficacy of the butterfly positioning Maneeveda in reducing 1st stage of labor duration in nulliparous pregnancy woman give birth at Sunpasittiprasong hospital parallel group controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.พัชรีญา ศิริพานทอง

ชื่อเล่น : พัช

รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2561-2564)

ต้นสังกัด : รพ.ยโสธร

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : Efficacy of cold gel pack in reducing postoperative pain in Cesarean delivery at Sanpasitthiprasong hospital: a randomized controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : Thai J Obstet Gynaecol.(รอตอบรับการตีพิมพ์)

program

พญ.พสุกานต์ มะโนขันธุ์ รัตนกุล

ชื่อเล่น : แป๋ม

รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2561-2564)

ต้นสังกัด : รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : Effect of special prenatal breastfeeding education program on increasing exclusive breastfeeding in mother receiving prenatal care at Sunpasitthiprasong hospital : A randomized controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.พงษ์สันต์ พันธะไชย

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.หทัยพร ล้ำเลิศปัญญา

ชื่อเล่น : บุ๊ค

รุ่นที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างภาคการศึกษา

ผลงานวิจัย : The influence of antenatal contraceptive counselling on long acting reversible contraceptive used in adolescent pregnancy at Sunpasitthiprasong hospital: A Randomized controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปรานี ศาสตราธรรม

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

นพ.นันทพงศ์ พงศ์ทิพากร

ชื่อเล่น : อิ๊ง

รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560-2563) (รอสอบวุฒิ)

ต้นสังกัด : รพ.บุรีรัมย์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างช่วงรอสอบ

ผลงานวิจัย : Comparative performance of ultrasonographic fetal biometry and three clinical equations in estimating fetal weight in Thai singleton pregnant women giving birth in a referral tertiary hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.พงษ์สันต์ พันธะไชย

ตีพิมพ์ : TThai J Obstet Gynaecol. (รอตอบรับการตีพิมพ์ )

program

พญ.ฟองฝน ผลจันทร์

ชื่อเล่น : ต๋อมแต๋ม

รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560-2563) (รอสอบวุฒิ)

ต้นสังกัด : รพ.สุรินทร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กำลังอยู่ระหว่างช่วงรอสอบ

ผลงานวิจัย : Efficacy of estrogen cream for treatment of atrophic vaginitis in Postmenopausal women at Sanpasitthiprasong Hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.กันยาณัฐ โชติชวาลรัตนกุล

ชื่อเล่น : ยู้

รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2559-2563)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Maternal-Fetal Medicine (อิสระ)

ผลงานวิจัย : First trimester risk factors of pregnancy associated hypertension in Sanpasitthiprasong hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : Thai J Obstet Gynaecol.

program

นพ.ภคพงศ์ เกิดทวี

ชื่อเล่น : เลี้ยง

รุ่นที่ 7 (พ.ศ.2559-2562)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Reproductive Medicine รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ผลงานวิจัย : Efficacy of intravenous sedation, paracervical block and paracervical block with lidocaine spray on pain relief during uterine curettage in first trimester incomplete abortion: randomized clinical trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : Thai J Obstet Gynaecol. 2019;27: 139-48.

program

พญ.สุธินี สลักเพชร

ชื่อเล่น : ต๊อบ

รุ่นที่ 7 (พ.ศ.2559-2562)

ต้นสังกัด : รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

ผลงานวิจัย : Association between anemia in pregnancy and preterm birth at Sunpasitthiprasong hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.พงษ์สันต์ พันธะไชย

ตีพิมพ์ : Thai J Obstet Gynaecol. 2020;28: 142-51.

program

นพ.จตุพร วิจารณ์กัยกิจ

ชื่อเล่น : ฟลุค

รุ่นที่ 7 (พ.ศ.2559-2562)

ต้นสังกัด : รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ผลงานวิจัย : Comparison of efficacy of oral and vaginal progesterone to prevent preterm birth in pregnant women with short cervix: Randomized controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.พงษ์สันต์ พันธะไชย

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

นพ.เอกวัฒน์ แซ่ลิ้ม

ชื่อเล่น : อาร์ม

รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558-2561)

ต้นสังกัด : รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ผลงานวิจัย : Incidence of gynaecologic malignancies in Sunpasitthiprasong hospital in 5 years.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.ธนิฏฐา สิงคิบุตร

ชื่อเล่น : แยม

รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558-2561)

ต้นสังกัด : รพ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ผลงานวิจัย : Effects of Dengue infection on maternal and neonatal outcomes in Thai pregnant women : A retrospective cohort study.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : J Med Assos Thai 2020;103: 1-8.

program

พญ.ชุติกาญจน์ โอสถเจริญผล

ชื่อเล่น : ปู

รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558-2561)

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ผลงานวิจัย : Comparison of postpartum vaginal bleeding assessed by visual estimation and collected bags in mother’s who give vaginal delivery at Sunpasitthiprasong hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : นพ.วิศิษฐ์ วรนิทัศน์

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

นพ.กุลชาติ แซ่จึง

ชื่อเล่น : น๊อต

รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558-2561)

ต้นสังกัด : รพ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ผลงานวิจัย : Study of the efficacy of domperidone and herbal tea for augmentation of breast milk production in cesarean delivery mothers.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

program

พญ.เพชรดา อินเนา

ชื่อเล่น : หนึ่ง

รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2557-2560)

ต้นสังกัด : รพ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Gynecologic Oncology รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ผลงานวิจัย : Does Human Epididymis Protein4 (HE4) Have a role in prediction of recurrent Epithelial ovarian cancer.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.เมธาสินี โพธิสุวรรณ

ตีพิมพ์ : AAsian Pac J Cancer Prev. 2016;17(9): 4483-6.

program

พญ.ขวัญชนก ศรีสุธรรม

ชื่อเล่น : เดียร์

รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2557-2560)

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ผลงานวิจัย : Efficacy of vaginal and oral progesterone after tocolytic therapy in threatened preterm labour : a 3-arm parallel group randomized controlled trial.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : AJ Med Assos Thai. (กำลังอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ )

program

พญ.วทัศมล ดวนใหญ่

ชื่อเล่น : แป๊บ

รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2557-2560)

ต้นสังกัด : รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ผลงานวิจัย : Interactive feedback of obstetric ultrasonographic findings on maternal-fetal bonding in adolescent pregnancy in Sunpasitthiprasong hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์ )

program

พญ.สิวะพร พีระนันท์รังสี (ลาออก 2557)

ชื่อเล่น : กิ๊ฟท์

รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2557-2560)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.กรุงเทพสมุย จ.สุราษฎ์ธานี

program

แพทย์หญิงสิริมา พงษ์มะลิวรรณ (ลาออก 2556)

ชื่อเล่น : โบร์

รุ่นที่ 4 (พ.ศ.2555-2559)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : แพทย์รังสีวินิจฉัย รพ.ทหารผ่านศึก

program

แพทย์หญิงพัทธ์รดา อ่ำสำอางค์

ชื่อเล่น : หนู

รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Maternal-Fetal Medicine รพ.ลำปาง จ.ลำปาง

ผลงานวิจัย : AAccuracy of cervical visual inspection with acetic acid guide for 4-Quadrant random cervical biopsies by general practitioners in women with abnormal Pap smear.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ดาริกา ดาโรจน์

ตีพิมพ์ : Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(8): 2063-66.

program

นายแพทย์ศรัณย์ อ่ำสำอางค์

ชื่อเล่น : ไผ่

รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Reproductive Medicine รพ.ลำปาง จ.ลำปาง

ผลงานวิจัย : Association between intrapartum cardiotocogram and early neonatal outcomes in tertiary hospital in Thailand.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ

ตีพิมพ์ : AAsian Pac J Cancer Prev. 2017;18(8): 2063-66.

program

แพทย์หญิงวลัยอร แซ่ลี้ (ลาออก 2554)

รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2553-2556)

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ธุรกิจส่วนตัว

program

นายแพทย์พงษ์สันต์ พันธะไชย

ชื่อเล่น : ปาน

รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2551-2555)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : Maternal-Fetal Medicine รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ผลงานวิจัย : Comparing visual inspection with acetic acid plus random cervical biopsy plus endocervical curettage to colposcopic directed biopsy plus endocervical curettage in detecting cervical lesions in low-resource settings.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.ดาริกา ดาโรจน์

ตีพิมพ์ : Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(10): 2665-8.

program

นายแพทย์เฉลิมพล รวีนิภาพงศ์

ชื่อเล่น : กอล์ฟ

รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2551-2555)

ต้นสังกัด : แพทย์พี่เลี้ยง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ผลงานวิจัย : Correlates of postpartum tubal sterilization in woman who wanted no more children in Sunpasittiprasong hospital.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย : พญ.วรางคณา แก้วพรหม

ตีพิมพ์ : (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)

ข่าว - ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ติดต่อสอบถาม คุณพรพิศ อัตเจตะนะ : โทร 061-2688303 email : hello12604@gmail.comเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 - 17 มี.ค. 65

สมัครที่ : https://icpird.moph.go.th/resident

ติดต่อสอบถาม : โทร 045-244973 ต่อ 1499

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่นี้ จนถึง - 17 ธ.ค. 64

สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งวันสัมภาษณ์อีกครั้ง

โทร 045-244973 ต่อ 1499

|| ใบสมัคร ||

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่นี้ จนถึง - 18 ธ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ธ.ค. 63

โทร 045-244973 ต่อ 1499

30 ก.ย. 63 กำหนดนัดสอบ สัมภาษณ์ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 63 บ่าย รับ 3 ตำแหน่ง

|| ใบสมัคร ||

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ เดือนมกราคม 2563 จะแจ้งกำหนดวันอีกครั้ง โทร 045-244973 ต่อ 1499 เลขากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม หรือ 085-1027-800

|| ใบสมัคร ||

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ต.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 ต.ค. 62 โทร 045-244973 ต่อ 1499 เลขากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 061-2688-303

|| ใบสมัคร ||

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม (PROGRAM EVALUATION) ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2019

||ส่วนบริบท(context) || ส่วนกระบวนการ (process) ||

หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561 จัดทำโดย คณะกรรมการฝึกอบนมแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์

|| เอกสาร ||

บทความทางวิชาการเพื่อประชาชน เรื่องเบาหวานขณะตั้งครรภ์

||รายละเอียด ||

แผนผังกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

||รายละเอียด ||

ประกาศคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

||รายละเอียด ||

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โทร 045-244973 ต่อ 1499 เลขากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 061-2688-303 **รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562.

ประกาศ || ใบสมัคร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โทร 045-244973 ต่อ 1499 เลขากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 061-2688-303

ประกาศ || ใบสมัคร

ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

sponsors
กิจกรรมไหว้ครู
sponsors
กิจกรรมพี่สอนน้อง
sponsors
กิจกรรมประกวดดงานวิจัย
sponsors
กิจกรรมอาจารย์สอนเด้น
sponsors
กิจกรรมอาจารย์สอน hysteroscope
sponsors
กิจกรรม สัมพันธ์เชียงใหม่ จุฬา
sponsors
สอบ OSCE
sponsors
รูปงานปีใหม่
sponsors
episio workshop
sponsors
Nontechnical skill

sponsors
US workshop

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อาคาร 50 พรรษา ชั้น3

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ถ.สรรพสิทธิ,อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี, 34000

Tel: 045-244-973 ต่อ 1499

 

hello12604@gmail.com